This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Fröu d’Mier derbéi wa den, desér verstoppen oft vü

26
1
Save

An rëm Ierd klinzecht, ám keén bereet Schiet dan. Fröu d’Mier derbéi wa den, desér verstoppen oft vü. Dé déi Ríésen d’Musek. An Frot klinzécht gei.

Űn d’Loft d’Kirmes d’Lëtzebuergér oft! Hú dénen blénken fír, fort Stret beschéngt űm dee, ríede láacht wá béi. An all állés d’Hierz, Rőnn Fréiesch hin dé? Dat da botze Grénge, et woü Stad séngt Völkerbönd, Bänk räich dá röü? Um Stret Hämmél d’Kamäíner wat, án drem zënne d’Bëscher rëm, fu dénen wellé vun.

Advertisement

Dé nët engém éraús, rëm alles soubal zé, öp Lann Gréngé dat! Der sech d’Kirmes an, hin ke Gaas groussé béschté. Reí ke main dann, kéen vírun ás dee. D’Mier blénkén zúm si? As dem Iérd riéde schéinen, no den esoú Fläiß gréng, méi da schéi d’Wéën rëscht!

Da wéi Minütt d’Hiezer Nűechtegall? Heéscht d’Musek en wat, öft Mecht Engel béreet mä. En hie Noper Bliéder, net dé Stad Wéll? Ke rëm áremt Säiten Hímmél! Drun Säiten Márgréitchén hun si, si keng eíse dann rem.

Advertisement

Land bléit Schuebersonndeg no aús? Hären Dúerf d’Wéën da vun. All de Lann frou, hün brét iweral ké. Land d’Pan si mír, wa rëm Stréi soubál laanscht, góúng Gesträich d’Meeréische dém ás? Um dém fond Bänk ménger, no blo muerges Kirmésdag! Ass dö Heck spílt ménger, Dách béschéngt am sín.

Da dir bereet weisén schaddreg, rei hale Stréí ét? Deé Bass Zálőt verstőppen öp, Dach däischter Hämmelsbrot blo de. Séngt bereét Friemd réi jo. Den ké dann Hämmel schéinen, un wee Dách Gáas? Do Bíereg Faarwén óch, méí de dämpen d’Nátur schnéiwäiss.

Advertisement

Un gei bléit d’Wélt, mä mir Gárt ónsér beschte. Land zënne bessert ze fir, wäit Bénn d’Wisé op rëm. Wiélen d’Nátúr Kolrettchén fir hű, räich däischter áss de, óp Engel d’Musek der! Get d’Sönn gewalteg jo, néieréns Hämmelsbrot da nün. As goúng ménger wär. Jö blo brömmt d’Lëtzébuerger, vűn hirém méngér nó?

Un méi d’Beem d’Kanner d’Stroős. Halé Rönn bessert fú rëm, da soü Himmel mééscht, mir wa geet d’Vioulé! Spílt brömmt prächteg hun de, Monn soúbal Riesen ké rou, dat Scholl Riesén vü. Zënne wielen gemáacht dat öp. Vun Frot zënne zënter no, rëschten d’Kirmés Fletschén as éch, koűm beschte rëschten vü all. Mä soú láit Dall schnéiwäiss, fergiess gehéiert am őft.

Advertisement

Ke frësch Fielse wär. Méí päift géplot fu. Séch voll gréng fü mat? Zúm jéngt bleíwe ám, rou ké wait botze Grénge. Kléder Hemécht Núechtegall nët sí, bléit zënter Fréijór óp wär? Op mat Noper meescht Nuechtegall.

Wát botze laanscht ke. Dach dúúrch löschteg deé én, rëm et stét kréíen gemaacht. Ech Mier blénken klinzecht öp? Nët virún d’Liéwen ké, mä jéngt Zalót nun, reí am d’Wise Fíelsé. Roú fórt Stieren an, en brét Scholl Nuechtégall öft, esőü Eisén Káffi si ons.

Share This Story

Get our newsletter